Update [8/5] Cập nhật

 • IP: Sv1.redpievn.com | Dự kiến ra mắt 2020
 • Tìm nội dung bạn cần tìm qua google nhanh ? Gõ "nội dung + redpievn"

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin #2
Xác thực
9/7/18
405
107
175
18
com.congtubot.address
redpievn.com
 • Giảm quà nhận được từ đố vui
 • Tăng sức mạnh lính thuê
 • Tăng tỉ lệ spawn đá , táo ,...
 • Tối ưu lại cách quái spawn để giảm lag
 • Tối ưu resourcepack nặng và resourcepack nhẹ
 • Sửa lại menu truy nã
 • Thay nhảy né chỉ còn 1 hướng về đằng sau
 • Thêm nhiều quái mới
 • Xoá bỏ khu Nao
 • Làm lại khu trước Lote
 • Khát nước
 • Job mới: Alchemist
 • Nhánh skill Warrior + Priest