CommandBlock Bedwar Item bằng Commandblock 1.12.2

CongtubotKOD

Admin
Thành viên BQT
Admin
Xác thực
9/7/18
402
100
175
com.congtubot.address
redpievn.com
Tên ingame
CongtubotKOD
#1

Các chức năng:
  1. Thêm máy rơi sắt , vàng , ngọc lục bảo theo thời gian
  2. Thêm nhiều item đặc biệt như trứng tạo cầu , cầu lửa , ...
  3. Giáp tồn tại vĩnh viễn kể cả chết
  4. Có dân làng theo từng mục (phụ tùng , block,...)


Bonus : Map BedWar Vera 4x4: Tải Map


Commandblock: (1.12.2)
Mã:
summon falling_block ~ ~1 ~ {Block:stone,Time:1,Passengers:[{id:falling_block,Block:redstone_block,Time:1,Passengers:[{id:falling_block,Block:activator_rail,Time:1,Passengers:[{id:commandblock_minecart,Command:"gamerule commandBlockOutput false"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~2 ~-3 ~-2 ~8 ~4 ~2 quartz_block 0 hollow"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~2 ~-2 ~-2 ~8 ~3 ~2 stained_glass 14 0 quartz_block"},{id:commandblock_minecart,Command:"/summon armor_stand ~ ~1 ~ {Tags:[\"EmeraldSpawn\"],NoGravity:1b,Small:1,Marker:1b,Invisible:1}"},{id:commandblock_minecart,Command:"/summon armor_stand ~ ~1 ~ {Tags:[\"IslandSpawn\"],NoGravity:1b,Small:1,Marker:1b,Invisible:1}"},{id:commandblock_minecart,Command:"/scoreboard objectives add EmeraldSpawn dummy"},{id:commandblock_minecart,Command:"/scoreboard objectives add IslandSpawn dummy"},{id:commandblock_minecart,Command:"/scoreboard objectives add EggTimer dummy"},{id:commandblock_minecart,Command:"/scoreboard objectives add EggBlock dummy"},{id:commandblock_minecart,Command:"/scoreboard objectives add MineGlass stat.mineBlock.minecraft.glass"},{id:commandblock_minecart,Command:"/scoreboard objectives add DrinkMilk stat.useItem.minecraft.milk_bucket"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~1 ~ ~ wall_sign 4 0 {Text1:\"{\\\"text\\\":\\\"[Destroy]\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_red\\\",\\\"bold\\\":true}\",Text2:\"{\\\"text\\\":\\\"Right Click\\\",\\\"color\\\":\\\"white\\\",\\\"bold\\\":true}\",Text3:\"{\\\"text\\\":\\\"\\\"}\",Text4:\"{\\\"text\\\":\\\"\\\",\\\"clickEvent\\\":{\\\"action\\\":\\\"run_command\\\",\\\"value\\\":\\\"fill ~ ~-3 ~-2 ~7 ~4 ~2 air\\\"}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~1 ~1 ~ wall_sign 4 0 {Text1:\"{\\\"text\\\":\\\"[Get Items]\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_green\\\",\\\"clickEvent\\\":{\\\"action\\\":\\\"run_command\\\",\\\"value\\\":\\\"/scoreboard players tag @p add GItems\\\"},\\\"bold\\\":true}\",Text2:\"{\\\"text\\\":\\\"Right Click\\\",\\\"color\\\":\\\"white\\\",\\\"bold\\\":true}\",Text3:\"{\\\"text\\\":\\\"\\\"}\",Text4:\"{\\\"text\\\":\\\"\\\"}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~1 ~2 ~ wall_sign 4 0 {Text1:\"{\\\"text\\\":\\\"BedWars Items\\\",\\\"color\\\":\\\"red\\\",\\\"bold\\\":true}\",Text2:\"{\\\"text\\\":\\\"By\\\",\\\"color\\\":\\\"white\\\",\\\"bold\\\":true}\",Text3:\"{\\\"text\\\":\\\"Blue \\\",\\\"color\\\":\\\"dark_blue\\\",\\\"bold\\\":true}\",Text4:\"{\\\"text\\\":\\\"Commander\\\",\\\"color\\\":\\\"dark_blue\\\",\\\"bold\\\":true}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~3 ~-2 ~-1 ~7 ~3 ~1 chain_command_block 5"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~3 ~3 ~1 chain_command_block 2"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~7 ~3 ~1 ~4 ~3 ~1 chain_command_block 4"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~7 ~2 ~1 chain_command_block 1"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~3 ~2 ~ chain_command_block 3"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~7 ~2 ~ ~4 ~2 ~ chain_command_block 4"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~7 ~2 ~-1 chain_command_block 3"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~3 ~1 ~-1 chain_command_block 1"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~7 ~1 ~-1 ~4 ~1 ~-1 chain_command_block 4"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~7 ~1 ~ chain_command_block 2"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~3 ~1 ~1 chain_command_block 2"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~7 ~1 ~1 ~4 ~1 ~1 chain_command_block 4"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~7 ~ ~1 chain_command_block 1"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~3 ~ ~ chain_command_block 3"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~7 ~ ~ ~4 ~ ~ chain_command_block 4"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~7 ~ ~-1 chain_command_block 3"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~3 ~-1 ~-1 chain_command_block 1"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~7 ~-1 ~-1 ~4 ~-1 ~-1 chain_command_block 4"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~7 ~-1 ~ chain_command_block 2"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~3 ~-1 ~1 chain_command_block 2"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~7 ~-1 ~1 ~4 ~-1 ~1 chain_command_block 4"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~7 ~-2 ~1 chain_command_block 1"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~3 ~-2 ~ chain_command_block 3"},{id:commandblock_minecart,Command:"fill ~7 ~-2 ~ ~4 ~-2 ~ chain_command_block 4"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~7 ~-2 ~-1 chain_command_block 3"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~3 ~-2 ~-1 repeating_command_block 5"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~3 ~1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a remove GItems\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~3 ~1 {auto:1,Command:\"/give @a[tag=GItems] minecraft:spawn_egg 1 0 {display:{Name:\\\"Island-Spawner\\\"},EntityTag:{id:\\\"minecraft:silverfish\\\",Silent:1b,CustomName:\\\"Island-Spawner\\\",CustomNameVisible:0b,NoAI:1b}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~3 ~1 {auto:1,Command:\"/give @a[tag=GItems] minecraft:spawn_egg 1 0 {display:{Name:\\\"Emerald-Spawner\\\"},EntityTag:{id:\\\"minecraft:silverfish\\\",Silent:1b,CustomName:\\\"Emerald-Spawner\\\",CustomNameVisible:0b,NoAI:1b}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~3 ~1 {auto:1,Command:\"/give @a[tag=GItems] minecraft:spawn_egg 1 120 {display:{Name:\\\"Utility Shop\\\"},EntityTag:{id:\\\"minecraft:villager\\\",CustomName:\\\"Utility Shop\\\",CustomNameVisible:1,Profession:0,Offers:{Recipes:[{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"gold_ingot\\\",Count:3},sell:{id:\\\"golden_apple\\\",Count:1}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"iron_ingot\\\",Count:50},sell:{id:\\\"snowball\\\",Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Utility Shop\\\",Name:\\\"Bedbug\\\"}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"gold_ingot\\\",Count:4},sell:{id:\\\"spawn_egg\\\",Damage:67,Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Tnt\\\"},EntityTag:{id:\\\"minecraft:endermite\\\",Silent:1}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"iron_ingot\\\",Count:50},sell:{id:\\\"snowball\\\",Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Fireball\\\"}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"emerald\\\",Count:4},sell:{id:\\\"ender_pearl\\\",Count:1}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"emerald\\\",Count:1},sell:{id:\\\"water_bucket\\\",Count:1}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"emerald\\\",Count:2},sell:{id:\\\"egg\\\",Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Bridge Egg\\\"}}}}]}}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~3 ~1 {auto:1,Command:\"/give @a[tag=GItems] minecraft:spawn_egg 1 120 {display:{Name:\\\"Potion Shop\\\"},EntityTag:{id:\\\"minecraft:villager\\\",CustomName:\\\"Potion Shop\\\",CustomNameVisible:1,Profession:0,Offers:{Recipes:[{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"emerald\\\",Count:1},sell:{id:\\\"potion\\\",Damage:8194,Count:1,tag:{CustomPotionEffects:[{Id:1,Amplifier:1,Duration:900}],Potion:\\\"minecraft:swiftness\\\"}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"emerald\\\",Count:1},sell:{id:\\\"potion\\\",Damage:8203,Count:1,tag:{CustomPotionEffects:[{Id:8,Amplifier:4,Duration:900}],Potion:\\\"minecraft:leaping\\\"}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"emerald\\\",Count:1},sell:{id:\\\"potion\\\",Damage:8206,Count:1,tag:{CustomPotionEffects:[{Id:14,Amplifier:1,Duration:600}],Potion:\\\"minecraft:invisibility\\\"}}}]}}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~2 ~1 {auto:1,Command:\"/give @a[tag=GItems] minecraft:spawn_egg 1 120 {display:{Name:\\\"Tools Shop\\\"},EntityTag:{id:\\\"minecraft:villager\\\",CustomName:\\\"Tools Shop\\\",CustomNameVisible:1,Profession:0,Offers:{Recipes:[{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"iron_ingot\\\",Count:30},sell:{id:\\\"shears\\\",Count:1}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"gold_ingot\\\",Count:3},sell:{id:\\\"iron_pickaxe\\\",Count:1}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"gold_ingot\\\",Count:3},sell:{id:\\\"iron_axe\\\",Count:1}}]}}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~2 ~1 {auto:1,Command:\"/give @a[tag=GItems] minecraft:spawn_egg 1 120 {display:{Name:\\\"Ranged Shop\\\"},EntityTag:{id:\\\"minecraft:villager\\\",CustomName:\\\"Ranged Shop\\\",CustomNameVisible:1,Profession:0,Offers:{Recipes:[{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"gold_ingot\\\",Count:2},sell:{id:\\\"arrow\\\",Count:8}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"gold_ingot\\\",Count:12},sell:{id:\\\"bow\\\",Count:1}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"gold_ingot\\\",Count:24},sell:{id:\\\"bow\\\",Count:1,tag:{ench:[{id:48,lvl:1}]}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"emerald\\\",Count:6},sell:{id:\\\"bow\\\",Count:1,tag:{ench:[{id:48,lvl:1},{id:49,lvl:1}]}}}]}}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~2 ~1 {auto:1,Command:\"/give @a[tag=GItems] minecraft:spawn_egg 1 120 {display:{Name:\\\"Block Shop\\\"},EntityTag:{id:\\\"minecraft:villager\\\",CustomName:\\\"Block Shop\\\",CustomNameVisible:1,Profession:0,Offers:{Recipes:[{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"iron_ingot\\\",Count:4},sell:{id:\\\"wool\\\",Count:16}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"iron_ingot\\\",Count:24},sell:{id:\\\"end_stone\\\",Count:12}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"gold_ingot\\\",Count:4},sell:{id:\\\"planks\\\",Count:16}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"emerald\\\",Count:4},sell:{id:\\\"obsidian\\\",Count:4}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"iron_ingot\\\",Count:12},sell:{id:\\\"spawn_egg\\\",Damage:67,Count:4,tag:{display:{Name:\\\"Block Shop\\\",Name:\\\"Blast-Proof Glass\\\"},EntityTag:{id:\\\"minecraft:endermite\\\",Silent:1b,Tags:[\\\"BPGlass\\\"]}}}}]}}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~2 ~1 {auto:1,Command:\"/give @a[tag=GItems] minecraft:spawn_egg 1 120 {display:{Name:\\\"Melee Shop\\\"},EntityTag:{id:\\\"minecraft:villager\\\",CustomName:\\\"Melee Shop\\\",CustomNameVisible:1,Profession:0,Offers:{Recipes:[{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"iron_ingot\\\",Count:10},sell:{id:\\\"stone_sword\\\",Count:1}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"gold_ingot\\\",Count:7},sell:{id:\\\"iron_sword\\\",Count:1}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"emerald\\\",Count:4},sell:{id:\\\"diamond_sword\\\",Count:1}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"gold_ingot\\\",Count:10},sell:{id:\\\"stick\\\",Count:1,tag:{ench:[{id:19,lvl:1}]}}}]}}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~2 ~1 {auto:1,Command:\"/give @a[tag=GItems] minecraft:spawn_egg 1 120 {display:{Name:\\\"Armor Shop\\\"},EntityTag:{id:\\\"minecraft:villager\\\",CustomName:\\\"Armor Shop\\\",CustomNameVisible:1,Profession:0,Offers:{Recipes:[{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"iron_ingot\\\",Count:40},sell:{id:\\\"chainmail_helmet\\\",Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Armor Shop\\\",Name:\\\"Permanent Chain Armor\\\"}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"gold_ingot\\\",Count:12},sell:{id:\\\"iron_helmet\\\",Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Permanent Iron Armor\\\"}}}},{rewardExp:0b,maxUses:2147483647,uses:0,buy:{id:\\\"emerald\\\",Count:6},sell:{id:\\\"diamond_helmet\\\",Count:1,tag:{display:{Name:\\\"Permanent Diamond Armor\\\"}}}}]}}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~2 ~ {auto:1,Command:\"/scoreboard players set @a DrinkMilk 0\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~2 ~ {auto:1,Command:\"/clear @a[score_DrinkMilk_min=1]\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~2 ~ {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a[score_DrinkMilk_min=1] remove HasPermIron\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~2 ~ {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a[score_DrinkMilk_min=1] remove HasPermDia\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~2 ~ {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a[score_DrinkMilk_min=1] remove HasPermChain\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~2 ~-1 {auto:1,Command:\"/clear @a[tag=HasPermChain] minecraft:chainmail_helmet\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~2 ~-1 {auto:1,Command:\"/replaceitem entity @a[tag=HasPermChain] slot.armor.chest minecraft:chainmail_chestplate\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~2 ~-1 {auto:1,Command:\"/replaceitem entity @a[tag=HasPermChain] slot.armor.legs minecraft:chainmail_leggings\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~2 ~-1 {auto:1,Command:\"/replaceitem entity @a[tag=HasPermChain] slot.armor.feet minecraft:chainmail_boots\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~2 ~-1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a[tag=HasPermChain] remove HasPermDia\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~1 ~-1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a[tag=HasPermChain] remove HasPermIron\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~1 ~-1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a add HasPermChain {Inventory:[{tag:{display:{Name:\\\"Permanent Chain Armor\\\"}}}]}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~1 ~-1 {auto:1,Command:\"/clear @a[tag=HasPermIron] minecraft:iron_helmet\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~1 ~-1 {auto:1,Command:\"/replaceitem entity @a[tag=HasPermIron] slot.armor.chest minecraft:iron_chestplate\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~1 ~-1 {auto:1,Command:\"/replaceitem entity @a[tag=HasPermIron] slot.armor.legs minecraft:iron_leggings\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~1 ~ {auto:1,Command:\"/replaceitem entity @a[tag=HasPermIron] slot.armor.feet minecraft:iron_boots\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~1 ~ {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a[tag=HasPermIron] remove HasPermDia\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~1 ~ {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a[tag=HasPermIron] remove HasPermChain\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~1 ~ {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a add HasPermIron {Inventory:[{tag:{display:{Name:\\\"Permanent Iron Armor\\\"}}}]}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~1 ~ {auto:1,Command:\"/clear @a[tag=HasPermDia] minecraft:diamond_helmet\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~1 ~1 {auto:1,Command:\"/replaceitem entity @a[tag=HasPermDia] slot.armor.chest minecraft:diamond_chestplate\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~1 ~1 {auto:1,Command:\"/replaceitem entity @a[tag=HasPermDia] slot.armor.legs minecraft:diamond_leggings\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~1 ~1 {auto:1,Command:\"/replaceitem entity @a[tag=HasPermDia] slot.armor.feet minecraft:diamond_boots\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~1 ~1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a[tag=HasPermDia] remove HasPermIron\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~1 ~1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a[tag=HasPermDia] remove HasPermChain\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~ ~1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a add HasPermDia {Inventory:[{tag:{display:{Name:\\\"Permanent Diamond Armor\\\"}}}]}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~ ~1 {auto:1,Command:\"/tp @e[type=Endermite,name=Tnt] ~ ~-999 ~\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~ ~1 {auto:1,Command:\"/execute @e[type=Endermite,name=Tnt] ~ ~ ~ /summon tnt ~ ~ ~ {Fuse:40}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~ ~1 {auto:1,Command:\"/execute @e[tag=BedBug2] ~ ~ ~ /teleport @e[type=Silverfish,r=3] ~ ~1 ~\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~ ~1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @e remove BedBug\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~ ~ {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @e[tag=BedBug] add BedBug2\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~ ~ {auto:1,Command:\"/execute @e[tag=BedBug] ~ ~ ~ /summon Silverfish ~ ~2 ~\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~ ~ {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a add HoldBB {SelectedItem:{id:\\\"minecraft:snowball\\\",tag:{display:{Name:\\\"Bedbug\\\"}}}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~ ~ {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a remove HoldBB\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~ ~ {auto:1,Command:\"/execute @a[tag=HoldBB] ~ ~ ~ scoreboard players tag @e[r=2,type=Snowball] add BedBug\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~ ~-1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players set @a MineGlass 0\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~ ~-1 {auto:1,Command:\"/execute @e[tag=BGlass] ~ ~ ~ /execute @a[c=1,score_MineGlass=0] ~ ~ ~ /execute @e[tag=BGlass] ~ ~ ~ /setblock ~ ~ ~ glass 0 replace air\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~ ~-1 {auto:1,Command:\"/execute @a[score_MineGlass_min=1] ~ ~ ~ /execute @e[tag=BGlass] ~ ~ ~ detect ~ ~ ~ air -1 kill @e[c=1,tag=BGlass,type=armor_stand]\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~ ~-1 {auto:1,Command:\"/tp @e[tag=BPGlass] ~ ~-999 ~\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~ ~-1 {auto:1,Command:\"/execute @e[tag=BPGlass] ~ ~ ~ /summon armor_stand ~ ~ ~ {Tags:[\\\"BGlass\\\"],NoGravity:1b,Small:1,Marker:1b,Invisible:1b}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~-1 ~-1 {auto:1,Command:\"/kill @e[type=!Player,score_EggTimer_min=100]\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~-1 ~-1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players add @e[tag=BEgg] EggTimer 1\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~-1 ~-1 {auto:1,Command:\"/kill @e[type=armor_stand,score_EggBlock_min=300]\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~-1 ~-1 {auto:1,Command:\"/execute @e[score_EggBlock_min=300] ~ ~ ~ /fill ~1 ~-1 ~1 ~-1 ~-1 ~-1 minecraft:air 0 replace sandstone\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~-1 ~-1 {auto:1,Command:\"/execute @e[score_EggBlock_min=10,score_EggBlock=10] ~ ~ ~ /fill ~1 ~-1 ~1 ~-1 ~-1 ~-1 minecraft:sandstone 0 keep\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~-1 ~ {auto:1,Command:\"/scoreboard players add @e[tag=EggBlock] EggBlock 1\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~-1 ~ {auto:1,Command:\"/execute @e[tag=BEgg] ~ ~ ~ /summon armor_stand ~ ~ ~ {NoGravity:1b,Marker:1b,Invisible:1b,PersistenceRequired:1b,Tags:[\\\"EggBlock\\\"]}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~-1 ~ {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a add HoldBE {SelectedItem:{id:\\\"minecraft:egg\\\",tag:{display:{Name:\\\"Bridge Egg\\\"}}}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~-1 ~ {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a remove HoldBE\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~-1 ~ {auto:1,Command:\"/execute @a[tag=HoldBE] ~ ~ ~ /scoreboard players tag @e[r=2,type=egg] add BEgg\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~-1 ~1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a add HoldFB {SelectedItem:{id:\\\"minecraft:snowball\\\",tag:{display:{Name:\\\"Fireball\\\"}}}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~-1 ~1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players tag @a remove HoldFB\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~-1 ~1 {auto:1,Command:\"/execute @a[tag=HoldFB] ~ ~ ~ /execute @e[r=2,type=Snowball] ~ ~ ~ /summon fireball ~ ~ ~ {ExplosionPower:2,direction:[0.0,0.0,0.0]}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~-1 ~1 {auto:1,Command:\"/execute @e[tag=EmeraldSpawner] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ air -1 kill @e[c=1,tag=EmeraldSpawner,type=armor_stand]\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~-1 ~1 {auto:1,Command:\"/execute @e[tag=IslandSpawner] ~ ~ ~ detect ~ ~-1 ~ air -1 kill @e[c=1,tag=IslandSpawner,type=armor_stand]\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players set @e[tag=IslandSpawn,score_IslandSpawn_min=110] IslandSpawn 0\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\"/tp @e[name=Island-Spawner] ~ ~-999 ~\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\"/execute @e[name=Island-Spawner] ~ ~ ~ /summon armor_stand ~ ~ ~ {CustomName:\\\"Island Spawner\\\",CustomNameVisible:1,Tags:[\\\"IslandSpawner\\\"],NoGravity:1b,Small:1,Marker:1b,Invisible:1}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\"/tp @e[name=Emerald-Spawner] ~ ~-999 ~\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~-2 ~1 {auto:1,Command:\"/execute @e[name=Emerald-Spawner] ~ ~ ~ /summon armor_stand ~ ~ ~ {CustomName:\\\"Emerald Spawner\\\",CustomNameVisible:1,Tags:[\\\"EmeraldSpawner\\\"],NoGravity:1b,Small:1,Marker:1b,Invisible:1}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~-2 ~ {auto:1,Command:\"/execute @e[tag=IslandSpawn,score_IslandSpawn_min=110,score_IslandSpawn=110] ~ ~ ~ /execute @e[tag=IslandSpawner] ~ ~ ~ /summon item ~ ~1 ~ {Item:{id:\\\"gold_ingot\\\",Count:1}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~-2 ~ {auto:1,Command:\"/execute @e[tag=IslandSpawn,score_IslandSpawn_min=100,score_IslandSpawn=100] ~ ~ ~ /execute @e[tag=IslandSpawner] ~ ~ ~ /summon item ~ ~1 ~ {Item:{id:\\\"iron_ingot\\\",Count:1}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~-2 ~ {auto:1,Command:\"/execute @e[tag=IslandSpawn,score_IslandSpawn_min=80,score_IslandSpawn=80] ~ ~ ~ /execute @e[tag=IslandSpawner] ~ ~ ~ /summon item ~ ~1 ~ {Item:{id:\\\"iron_ingot\\\",Count:1}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~-2 ~ {auto:1,Command:\"/execute @e[tag=IslandSpawn,score_IslandSpawn_min=60,score_IslandSpawn=60] ~ ~ ~ /execute @e[tag=IslandSpawner] ~ ~ ~ /summon item ~ ~1 ~ {Item:{id:\\\"iron_ingot\\\",Count:1}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~-2 ~ {auto:1,Command:\"/execute @e[tag=IslandSpawn,score_IslandSpawn_min=40,score_IslandSpawn=40] ~ ~ ~ /execute @e[tag=IslandSpawner] ~ ~ ~ /summon item ~ ~1 ~ {Item:{id:\\\"iron_ingot\\\",Count:1}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~7 ~-2 ~-1 {auto:1,Command:\"/execute @e[tag=IslandSpawn,score_IslandSpawn_min=20,score_IslandSpawn=20] ~ ~ ~ /execute @e[tag=IslandSpawner] ~ ~ ~ /summon item ~ ~1 ~ {Item:{id:\\\"iron_ingot\\\",Count:1}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~6 ~-2 ~-1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players set @e[tag=EmeraldSpawn,score_EmeraldSpawn_min=1200] EmeraldSpawn 0\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~5 ~-2 ~-1 {auto:1,Command:\"/execute @e[tag=EmeraldSpawn,score_EmeraldSpawn_min=1200,score_EmeraldSpawn=1200] ~ ~ ~ /execute @e[tag=EmeraldSpawner] ~ ~ ~ /summon item ~ ~1 ~ {Item:{id:\\\"emerald\\\",Count:1}}\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~4 ~-2 ~-1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players add @e[tag=IslandSpawn] IslandSpawn 1\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"blockdata ~3 ~-2 ~-1 {auto:1,Command:\"/scoreboard players add @e[tag=EmeraldSpawn] EmeraldSpawn 1\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~ ~ ~1 command_block 0 0 {Command:\"fill ~ ~-3 ~-1 ~ ~ ~ air\"}"},{id:commandblock_minecart,Command:"setblock ~ ~-1 ~1 redstone_block"},{id:commandblock_minecart,Command:"kill @e[type=commandblock_minecart,r=1]"}]}]}]}
Nguồn: 9minecraft