Các Shaders đẹp, nhẹ dành cho máy cấu hình yếu

Tung404

Admin
Thành viên BQT
Admin
Xác thực
9/7/18
4
2
53
#1
1. Continuum Shaders
Phiên bản được hỗ trợ: 1.12 ✔ 1.11.2 ✔ 1.10.2 ✔ 1.9.4 ✔ 1.8 ✔ 1.7.10 ✔
Trước

Sau

1. Kuda Shaders
Phiên bản được hỗ trợ: 1.12 ✔ 1.11.2 ✔ 1.10.2 ✔ 1.9.4 ✔ 1.8 ✔ 1.7.10 ✔
Trước

Sau

1. Sonic Ether's Shaders
Phiên bản được hỗ trợ: 1.12 ✔ 1.11.2 ✔ 1.10.2 ✔ 1.9.4 ✔ 1.8 ✔ 1.7.10 ✔
Trước

Sau

1. Sildur's Shaders
Phiên bản được hỗ trợ: 1.12 ✔ 1.11.2 ✔ 1.10.2 ✔ 1.9.4 ✔ 1.8 ✔ 1.7.10 ✔
Trước

Sau

1. SM Shaders
Phiên bản được hỗ trợ: 1.12 ✔ 1.11.2 ✔ 1.10.2 ✔ 1.9.4 ✔ 1.8 ✔ 1.7.10 ✔
Trước

Sau

1. MrMeepZ Shaders
Phiên bản được hỗ trợ: 1.12 ✔ 1.11.2 ✔ 1.10.2 ✔ 1.9.4 ✔ 1.8 ✔ 1.7.10 ✔
Trước

Sau

1. Cybox Shaders
Phiên bản được hỗ trợ: 1.12 ✔ 1.11.2 ✔ 1.10.2 ✔ 1.9.4 ✔ 1.8 ✔ 1.7.10 ✔
Trước

Sau
 

Các bài viết tương tự