• sv1.redpievn.com

Hướng Dẫn Cài đặt một gói dữ liệu

Troller

Lv 1
Thành viên tích cực
Map Maker
KHI CHƠI ĐƠN
 1. Tải file gói dữ liệu. Nó thường ở trong file .zip hoặc trong 1 thư mục
 2. Mở Minecraft
 3. Chọn thế giới bạn muốn cài gói dữ liệu. Chọn chỉnh sửa thế giới và chọn mở tập tin thế giới
 4. Mở tập tin có tên datapacks, đặt file gói dữ liệu vào đó.
 5. Tải lại thế giới bằng cách nhập lệnh
  /reload (nếu bật gian lận)
  hoặc ấn nếu bạn đang mở thế giới đó trong game
 6. Nếu gói dữ liệu có công thức chính xác, nó sẽ được bật bên trong thế giới. Nếu bạn có bật gian lận, kiểm tra bằng cách nhập lệnh
  /datapacks list enabled
  ...Và tìm [file/(tên gói dữ liệu)]

KHI TRÊN SERVER
 1. Tải gói dữ liệu.
 2. Mở tập tin server của bạn, sau đó mở tập tin world
 3. Đặt gói dữ liệu vào một file tên datapacks
 4. Nhập lệnh ...trên bảng điều khiển hoặc nhập trong game nếu bạn là quản trị cấp độ 3 nếu server đang mở.
 5. Nếu gói dữ liệu có công thức chính xác, nó sẽ được bật trong server (nếu server có nhiều thế giới, khả năng nó chỉ hoạt động trong thế giới có gói dữ liệu được đặt). Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách nhập lệnh...
  /datapacks list enabled
  ...và tìm [file/(tên gói dữ liệu)]