Khoan Hồng

Đơn xin xá tội , unban trong server , forum ,...