Set Build

Tập hợp các cách lên chỉ số , lắp đồ class
Tuyển dụng Builder