Ý tưởng Server

Nêu ý tưởng của bạn cho các project tiếp ? Why not ?