minecraft map đại dịch zombie

Tuyển dụng Builder
  1. Kod

    Map ZombieCraft - Map Minecraft Đại Dịch Zombie

    Bao gồm: Map có diện tích 2 triệu block Hơn 75 loại vũ khí khác nhau 20 Loại quái đặc biệt Chiến dịch game có thể co-op lên tới 4 người Có 20 nhiệm vụ chính bản Resourcepack riêng kèm âm thanh Chế độ sandbox mode chơi hơn 4 người + (Không có chính khoá nhiệm vụ) Cài đặt thế giới WIKI...