General
Help Users
IP : sv1.redpievn.com
  • CongtubotKOD Bot hỗ trợ:
    CongtubotKOD đã dọn box chat
  • baitoan_123ds15 @ baitoan_123ds15:
    Bột ơi cho hỏi nếu mà RE-OPEN thì có reset RANK ko vậy?